Všeobecné obchodní podmínky

Verze PDF ke stažení.

Všeobecné obchodní podmínky ProfCom, s.r.o. dle § 1751 a násl. občanského zákoníku

ČLÁNEK 1 - ÚČEL

1.1. Účelem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen "Podmínky") je blíže upravit práva a povinnosti plynoucí z kupní smlouvy (případně rámcové kupní smlouvy) uzavřené mezi ProfCom, s.r.o. se sídlem Ovčáry, čp. 308, PSČ 280 02, zapsanou v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C., vložka 116846, jako prodávajícím (dále jen "PC" nebo „Prodávající“), a zákazníkem této společnosti jako kupujícím (dále jen "Kupující"), jejímž předmětem je úprava práv a povinností souvisejících s dodávkami Zboží ze strany Prodávajícího Kupujícímu.

1.2. Uzavřením Kupní smlouvy, případně Rámcové kupní smlouvy, nebo Smlouvy o dodání věci, která má být teprve vyrobena, Kupující bere na vědomí a vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami. Jakékoliv odchylky od těchto Podmínek, jejich doplnění nebo změny, jsou přípustné jen tehdy, jestliže se na nich smluvní strany písemně dohodly. V případě jakýchkoliv rozporů mezi zněním Kupní smlouvy a těmito Podmínkami, mají přednost ustanovení Kupní smlouvy.

1.3. Tyto Podmínky platí pouze pro Kupující, kteří: (a) mají své trvalé bydliště, sídlo či místo podnikání v České republice nebo Slovenské republice; (b) jsou podnikateli s řádným oprávněním k podnikatelské činnosti podle příslušných zákonných ustanovení, platných v České republice, respektive Slovenské republice. Kupující svým souhlasem s těmito Podmínkami potvrzuje, že splňuje obě podmínky, uvedené pod písmeny (a) a (b).

V těchto Podmínkách mají následující termíny tento význam:

«Prodávající»: ProfCom, s.r.o. se sídlem Ovčáry, čp. 308, PSČ 280 02, zapsanou v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C., vložka 116846,

«Kupující»: fyzická osoba, firma, společnost či jiná právnická osoba provádějící Objednávky dodávky Zboží u Prodávajícího, resp. která uzavřela Kupní smlouvu, popř. Rámcovou kupní smlouvu o dodávkách zboží, nebo Smlouvu o dodání věci, která má být teprve vyrobena s Prodávajícím.

«Zboží»: jakákoli věc movitá, uvedená v katalozích prodávajícího, včetně souvisejících dokumentů (např. ceník), popř. služeb, spojených s dodáním Zboží dle Kupní smlouvy.

«Kupní smlouva»: písemná kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím, nebo smlouva o dodání věci, která má být teprve vyrobena, nebo Objednávka podepsaná Kupujícím a následně potvrzená Prodávajícím vztahující se k dodávce Zboží, kterou se Prodávající zavazuje, že odevzdá Kupujícímu Zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

«Práva k duševnímu vlastnictví»: veškerá práva nemateriální povahy jako jsou práva autorská a práva podobné povahy, práva k databázím, práva k designům, práva ke vzorům, patentům, ochranné známky a registrace domén a přihlášky kterékoli z výše zmíněných, práva na zachování tajemství, know-how, obchodní tajemství.

«Objednávka»: jakákoli písemná či elektronická Objednávka předložená Kupujícím Prodávajícímu na dodávku Zboží, obsahující vždy identifikační údaje Kupujícího (firmu, sídlo, IČ, DIČ (v případě plátce DPH), druh výrobku, jeho typové označení, množství, termín plnění).

«Specifikace»: veškeré specifikace a/nebo popisy jakéhokoliv Zboží, které má být dodáno, jež jsou zmíněny v Objednávce, např. cena (požadovaná, nebo předem odsouhlasená), platební podmínky (požadované, nebo předem odsouhlasené), způsob dopravy (požadovaný, nebo předem odsouhlasený).

 

ČLÁNEK 2 - PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu vyžádaný předmět plnění (Zboží), uvedený v Kupní smlouvě a specifikovaný v katalozích Prodávajícího, nebo ve Smlouvě o dodání věci, která má být teprve vyrobena a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto k předmětu plnění (Zboží). Kupující se zavazuje převzít Zboží, které je předmětem plnění dle Kupní smlouvy, a to v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě dodání a zaplatit vzájemně dohodnutou kupní cenu.

 

ČLÁNEK 3 – SMLUVNÍ DOKUMENTY

3.1. Kupní smlouva sestává, v případě potřeby, z následujících dokumentů, v pořadí důležitosti:

a) Objednávka a její specifické podmínky definované písemnou dohodou, resp. Kupní smlouva, podepsaná Prodávajícím a Kupujícím, Specifikace, a dokumenty vztahující se k Objednávce,

b) tyto Podmínky,

c) cenová nabídka Prodávajícího, a její písemná akceptace Kupujícím.

3.2. Předložení Objednávky a uzavření Kupní smlouvy zahrnuje souhlas Kupujícího s tím, že se Kupní smlouva nebude řídit všeobecnými obchodními podmínkami Kupujícího, pokud je Kupující má, a přijetí těchto Podmínek Prodávajícího. Budou-li uváděny v Objednávce jakékoli jiné podmínky a ustanovení či odkazy na jiné dokumenty dodané Kupujícím, pak tyto odlišné podmínky a ustanovení nebudou aplikovány a budou v plném znění nahrazeny těmito Podmínkami anebo ustanoveními Kupní smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.3. Jakákoli změna Kupní smlouvy může být sjednána v písemném dodatku ke Kupní smlouvě či Rámcové kupní smlouvě, či Smlouvě o dodání věci, která má být teprve vyrobena.

 

ČLÁNEK 4 – CENA, FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cena

(a) Ceny uvedené v ceníku Prodávajícího nebo v jiných dokumentech Prodávajícího jsou ceny základní a mohou být smluvně upraveny. Prodávající si vyhrazuje právo tyto ceny dle potřeby aktualizovat. Pro účely Kupní smlouvy jsou relevantní pouze ty ceny, které jsou uvedeny v písemné Kupní smlouvě (zejména v potvrzené Objednávce). Objednávka zpravidla obsahuje konkrétní údaje o dílčím obchodu, cenu, údaje o obalech, označení zboží, jeho množství a lhůtu k dodání.

(b) Prodávající může poskytnout slevu, jejíž výše závisí na druhu a objemu dodávky, typu kupujícího, platebních podmínkách a požadované záruční lhůtě. Cena je uvedena v ceníku bez DPH, která se fakturuje zvlášť dle platných zákonů. Náklady na přepravu a pojištění přepravy nejsou uvedeny v ceníkové ceně a prodávající je účtuje zvlášť ve výši skutečných nákladů nebo ve výši, předem písemně dohodnuté s kupujícím.

(c) Strany souhlasí, že potvrzením Objednávky Prodávajícím je uzavřena Kupní smlouva na konkrétní Zboží.

(d) Cena uvedená v Kupní smlouvě, nebo potvrzení objednávky, je dohodnutá kupní cena.

 

ČLÁNEK 5 – DODÁVKA, JAKOST, PŘIJETÍ A REKLAMACE

5.1. Prodávající prohlašuje a garantuje, že všechno jím dodané Zboží je v řádné a obchodovatelné jakosti a provedení je způsobilé k účelu, ke kterému má být použito, pokud je tento účel uveden v Kupní smlouvě, jinak k obvyklému účelu.

5.2 Převzetí Zboží Kupujícím závisí na splnění Specifikace Zboží v akceptované Objednávce či v Kupní smlouvě. Předávací proces musí proběhnout písemným potvrzením Dodacího listu Kupujícím.

5.3. Dodávky budou realizovány dle dodací parity EXW nebo FCA, tj. ze skladu Prodávajícího dle INCOTERMS 2000, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že se bude jednat o tzv. „Přímou dodávku“, tj. dodávku zboží Kupujícímu od dodavatele Prodávajícího, budou tyto dodávky realizovány dle dodací parity CIP, tj. do místa určeného Kupujícím.

5.4. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží Kupujícím a potvrzením Dodacího listu Kupujícím. Škoda na předmětu plnění (Zboží), která vznikla po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na Zboží došlo v důsledku porušení povinností Prodávajícího.

5.5 V případě, že Kupujícímu bude zboží dopraveno Prodávajícím, resp. smluvním partnerem Prodávajícího, bude tak učiněno na základě Individuálních podmínek dopravy.

5.6 Kupující je povinen prohlédnout Zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o vlastnostech a množství.

5.7 Prodávající je povinen dodat Zboží v množství, jakosti a provedení, jak určuje Kupní smlouva a jinak v jakosti zaručující, že Zboží bude způsobilé k použití pro sjednaný, nebo obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Prodávající odpovídá za to, že Zboží bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti sjednané v Kupní smlouvě. Prodávající odpovídá za vady (tj. Zboží není v souladu s Kupní smlouvou, nevyhovuje Specifikacím, nedosahuje požadovaného stupně výkonnosti, není ve sjednané kvalitě nebo způsobilé k účelu, ke kterému má být použito, pokud je tento účel v Kupní smlouvě uveden, jinak k obvyklému účelu), které má Zboží v době předání Kupujícímu anebo v záruční době 7.1. Pro odpovědnost za jakost zboží záruku platí ustanovení § 1919 a násl. Občanského zákoníku.

5.8. Zjevné vady Zboží (množství, sortiment) musí kupující oznámit prodávajícímu nejpozději do tří pracovních dnů po dodání, a to písemnou formou (fax je akceptován). Okamžitě, je povinen vady oznámit v případě odběru zboží ze skladu prodávajícího.

5.9. Výrobky, reklamované na skryté vady v záruční době, musí být zaslány zpět prodávajícímu. Současně s reklamovaným zbožím musí být zaslán vyplněný “Reklamační protokol”, případně další údaje dle požadavku prodávajícího (dodací list, schéma zapojení, klimatické podmínky atd.). Prodávající zajistí posouzení reklamované závady odborným útvarem výrobcem, který rozhodne o oprávněnosti reklamace. Prodávající zajistí opravu, náhradní plnění nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.10. V případě, že na základě posouzení odborným útvarem výrobce nebude reklamace uznána, kupující uhradí cenu opravy i s ní spojené náklady (doprava, pojištění atd.).

5.11. Kupující prohlašuje, že se seznámil s Reklamačním řádem ProfCom, s.r.o. (dále jen Reklamační řád).

 

ČLÁNEK 6 - SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

6.1 V případě prodlení Kupujícího s placením faktury je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

6.2 V případě prodlení Prodávajícího se sjednanými termíny dodávek Zboží je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny nedodaného předmětu plnění za každý den prodlení, avšak maximálně do výše 5 % z ceny nedodaného předmětu plnění.

6.3. Kupující má právo v případech vymezených v Kupní smlouvě písemně zrušit Objednávku na Zboží potvrzenou Prodávajícím. V takovém případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu odstupné (storno poplatek) ve výši 30 % kupní ceny stornovaného Zboží.

6.4 V případě prodlení Kupujícího s převzetím předmětu plnění (Zboží) v dohodnutém termínu a místě dodání je Prodávající oprávněn požadovat za prodlení přesahující 15 dnů smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z hodnoty nepřevzatého předmětu plnění (Zboží), přičemž není dotčeno právo na náhradu škody.

 

ČLÁNEK 7 – ZÁRUKY

7.1. Kromě ostatních záruk stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy Prodávající zaručuje dodání Zboží v množství, jakosti a provedení dle Kupní smlouvy a odpovídá za to, že Zboží bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti v Kupní smlouvě dohodnuté. Prodávající poskytuje záruku v délce 12 měsíců od data předání Zboží Kupujícím, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. Záruka za jakost delší než 12 měsíců je možná za příplatek na základě samostatného ujednání o prodloužení záruční doby.

7.2. Prodávající zejména zaručuje Kupujícímu, že množství, jakost a provedení Zboží odpovídá všem podmínkám Kupní smlouvy. Prodávající dále zaručuje, že Zboží je bez vad jakéhokoliv druhu, je ve shodě se všemi příslušnými zákony a předpisy a neporušuje práva žádné ze třetích stran.

7.3. Během záruční doby Prodávající je povinen na žádost Kupujícího vyměnit jakékoliv vadné Zboží nebo odstranit vady tak, aby Zboží odpovídalo podmínkám Kupní smlouvy.

7.4. Záruka je platná, jestliže způsob použití a instalace zboží budou plně odpovídat návodům, instalačním výkresům, doporučeným zapojením a dalším doporučením prodávajícího. Prodávající nepřejímá odpovědnost za zboží zničené z důvodu chybné instalace, chybné manipulace, nesprávného skladování nebo nesprávným použitím výrobku. Odpovědnost prodávajícího je vždy limitována hodnotou dodaného výrobku. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené vadami jím dodaného výrobku a za nepřímé či následné škody vyplývající z použití výrobku.

7.5. Strany výslovně sjednaly, že odpovědnost za škodu mající původ ve vadě výrobku nebo díla, se v části následné finanční škody, tj. ušlého zisku v případě, že dojde k prvotní škodní události, i v části případné čisté finanční škody, tj. újmy, které nepředchází škoda na majetku či zdraví, výslovně vylučuje. Prodávající tak hradí pouze a výlučně výši prokázané škody vzniklé kupujícímu přímo na prodaném výrobku, či na díle, nikoli škodu následnou vzniklou v souvislosti se samotnou vadou. Strany výslovně sjednaly a potvrzují, že ust. §2898, §2899 a §2942 odst. 4, zák.č. 89/2012Sb. obč.zák., se pro účely a výklad tohoto ujednání nepoužije.

7.6. Pokud se jedná o vadu výrobku Prodávajícího, je kupující povinen podat Prodávajícímu bezprostřední informaci o vadě za účelem posouzení odpovědnosti prodávajícího za tvrzenou vadu a to nejpozději do 24 hodin od vzniku vady. Při nesplnění této podmínky je prodávající povinen hradit pouze a výlučně prokázanou škodu vzniklou na prodaném výrobku, nikoli škodu následnou vzniklou v souvislosti s vadou výrobku.

 

ČLÁNEK 8 – OBALY A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

8.1 Některé Zboží je dodáváno na transportních obalech a za ceny uvedené v platném ceníku Prodávajícího, nebo dle individuálních podmínek sjednaných mezi prodávajícím a Kupujícím.

8.2 Kupující se zavazuje, že tyto obaly vrátí zpět Prodávajícímu do šesti (6) měsíců ode dne vystavení faktury, nepoškozené do příslušného skladu Prodávajícího.

8.3 Jestliže Kupující nevrátí obaly do výše uvedené lhůty, není Prodávající povinen tyto obaly vykoupit zpět.

8.4. Prodávající – spol. ProfCom má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností ASEKOL, a.s. Pokud kupující dodá zboží spotřebiteli (dle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele), přejímá kupující tímto veškeré závazky plynoucí ze zákona o obalech na sebe.

 

ČLÁNEK 9 – PŘECHOD VLASTNICTVÍ, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

Vlastnické právo ke Zboží, se převádí až předáním Zboží. Stejný okamžik je rozhodný i pro přechod nebezpečí škody na Zboží. Prodávající tímto prohlašuje a zaručuje Kupujícímu, že je plně oprávněn a způsobilý převést na Kupujícího, při dodání řádné a ničím neomezené vlastnické právo ke Zboží, včetně záruk třetích stran spojených s dodávaným Zboží, a že vlastnictví Zboží bude převedeno bez jakýchkoliv nároků, zástavních práv a břemen.

 

ČLÁNEK 10 – PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Prodávající garantuje (je-li to aplikovatelné), že Práva duševního vlastnictví a know-how poskytnutá v souladu s právními předpisy Kupujícím pro jeho použití budou užita výlučně pro potřeby Kupujícího a Prodávající se zavazuje vrátit Kupujícímu všechny podklady poskytnuté Kupujícím, zejména plány, studie, a dokumentaci připravenou Kupujícím nebo jeho subdodavateli pro plnění Kupní smlouvy. V případě, že se ke Zboží vztahují Práva duševního vlastnictví třetích osob, je Prodávající povinen zajistit Kupujícímu výkon těchto práv v rozsahu nezbytném k řádnému užívání Zboží dle Kupní smlouvy.

 

ČLÁNEK 11 – MLČENLIVOST

Veškeré dokumenty a informace jakékoli povahy dodané Kupujícím Prodávajícímu nebo Prodávajícím Kupujícímu, či připravené Prodávajícím nebo Kupujícím v souvislosti s plněním Kupní smlouvy, je Prodávající nebo Kupující oprávněn použít pouze pro účely plnění předmětu Kupní smlouvy a mohou být zpřístupněny třetí osobě pouze na základě předchozího písemného souhlasu příslušné Smluvní strany a pouze po obdržení písemného prohlášení dotyčné třetí strany o převzetí závazku mlčenlivosti o těchto informacích. Dále, Prodávající a Kupující se zavazuje považovat existenci, povahu a podmínky Kupní smlouvy za důvěrné během trvání obchodního vztahu a i poté.

 

ČLÁNEK 12 – VYŠŠÍ MOC

Žádná strana neodpovídá za neplnění smluvních povinností, pokud toto neplnění způsobila událost, která je nepředvídatelná, nevyhnutelná a mimo kontrolu dotčené strany, a nedá se jí zabránit tím, že by strana konala z obchodního hlediska rozumné akce (událost vyšší moci). Ekonomická nouze nebo změna ve všeobecných ekonomických podmínkách nemohou být považovány za vyšší moc. Strana tvrdící, že byla postižena vyšší mocí, je povinna ihned informovat druhou stranu a co nejvíce se snažit omezit trvání a nepříznivé dopady vyšší moci na své plnění a na druhou stranu.

 

ČLÁNEK 13 – PORUŠENÍ POVINOSTÍ – UKONČENÍ

13.1 Nestanoví-li Kupní smlouva jinak, pokud jedna ze stran neplní některou ze svých povinností nebo poruší některé ustanovení Kupní smlouvy, upozorní druhou stranu na toto neplnění nebo porušení. Není-li toto neplnění nebo porušení odstraněno do osmi (8) dnů po upozornění, je dotčená strana oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy na základě písemného oznámení (odstoupení je účinné okamžikem doručení druhé straně-fax je akceptován). V případě, že Kupní smlouva či Rámcová kupní smlouva, či Smlouva o dodání věci, která má být teprve vyrobena upravuje právo odstoupení od smlouvy odlišně, ustanovení tohoto bodu se nepoužijí.

13.2 Prodávající je dále oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy okamžitě doručením písemného oznámení Kupujícímu, pokud se změní finanční nebo obchodní situace Kupujícího, včetně nesolventnosti, prohlášení insolvenčního řízení, nebo konkursu na majetek Kupujícího, povolení vyrovnání, vstupu do likvidace Kupujícího, nebo když nastane změna ve způsobu nakládání s kapitálem a pokud, podle odůvodněného názoru Prodávajícího, může taková změna nepříznivě ovlivnit činnost Kupujícího, včetně, zejména schopnosti Prodávajícího splnit své povinnosti podle Kupní smlouvy.

13.3. Kupující má právo jednostranně odstoupit od smluvního vztahu v případě, že prodlení v plnění prodávajícího je delší než 21 dní (toto ustanovení nelze použít v případě, že Kupující je v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo jakékoliv jiné platby dle Kupní smlouvy nebo těchto VOP). Odstoupení musí být provedeno písemnou formou (fax je akceptován). Toto jednostranné odstoupení nezbavuje prodávajícího povinnosti uhradit sankce dohodnuté v potvrzení objednávky resp. kupní smlouvě. V tomto případě je prodávající povinen vrátit kupujícímu veškeré finanční prostředky, které kupující v souvislosti s jednostranně rušeným smluvním vztahem zaplatil prodávajícímu.

 

ČLÁNEK 14 – ODDĚLITELNOST USTANOVENÍ

Bude-li jedno nebo více ustanovení Podmínek v rozporu s jakýmkoli aplikovatelným zákonným požadavkem, bude učiněno neplatným nebo nebude vykonatelné z jakéhokoli důvodu, předmětné ustanovení nebude použito a strany se budou snažit dohodnout jeho nahrazení ustanovením, jehož platnost, zákonnost a vykonatelnost bude co nejbližší původním záměrům stran a bude mít podobný ekonomický efekt. Zbývající ustanovení stávajících Podmínek zůstanou beze změny.

 

ČLÁNEK 15 – SOULAD SE ZÁKONEM

Prodávající se zavazuje dodržovat, a vyvinout maximální úsilí k tomu, aby jeho dodavatelé dodržovali všechny obecně závazné právní předpisy a další povinnosti (včetně povinností uložených rozhodnutími státních orgánů) týkající se dodávek Zboží podle Kupní smlouvy, zejména, předání Zboží, nabytí vlastnictví, výroby, testování, provedení, manipulace, dopravy, skladování, balení a dodání Zboží.

 

ČLÁNEK 16 – ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Prodávající je povinen dodržovat a zajistí, aby jeho zaměstnanci a zástupci dodržovali příslušné zákony a opatření týkající se zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

 

ČLÁNEK 17 – VZTAH MEZI STRANAMI

Jakákoliv část Kupní smlouvy neznamená a nemůže být vykládána, že na jejím základě dojde k vytvoření obchodní společnosti, joint venture nebo k založení vztahu mezi mandantem a zástupcem nebo jakéhokoliv jiného vztahu podobné povahy mezi stranami. Strany Kupní smlouvy budou považovány za nezávislé smluvní strany a žádné straně není přislíbeno právo nebo oprávnění rozhodnout o povinnostech v zastoupení, nebo jménem druhé strany.

 

ČLÁNEK 18 – PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY – SOUDNÍ PRAVOMOC

18.1. Tyto podmínky jsou sepsány a budou interpretovány v souladu s právem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku.

18.2. Veškeré případné spory budou rozhodovány před příslušným obecným soudem ČR.

 

ČLÁNEK 19 – DALŠÍ USTANOVENÍ

19.1. Kupní smlouva, Rámcová kupní smlouva a Smlouva o dodání věci, která má být teprve vyrobena dokumenty a dohody, zde předpokládané představují úplnou dohodu mezi stranami o předmětu plnění. Kupní smlouva včetně všech svých součástí nahrazuje všechny předchozí dohody mezi stranami a neexistují žádné další dohody ani souhlasy mezi stranami týkající se koupě Zboží.

19.2. Žádný doplněk, změna, úprava nebo dodatek ke Kupní smlouvě a žádné vzdání se práv nebo opatření nebude platné nebo závazné, pokud toto není vyjádřeno písemně a podepsáno oběma stranami a připojeno ke Kupní smlouvě. Všechny záruky, ustanovení, práva a povinnosti stran zde popsané a odsouhlasené ke splnění nebo ukončení Kupní smlouvy, včetně povinností týkajících se důvěrnosti informací a náhrady škody, budou trvat i po splnění nebo ukončení Kupní smlouvy. Nadpis každého článku slouží pouze pro orientaci a neměla by jimi být ovlivněna interpretace obsahu.

V Ovčárech 1.12.2021

Pavel Pospíšil

Jednatel společnosti